U bevindt zich hier: home » introductie

Introductie
startpunt van deze diagnosemethodiek ligt bij de uitkomsten van de beoordeling van de maatlatten voor de biologische kwaliteitselementen. Indien sprake is van een onvoldoende score op een of meerdere maatlatten, zal de waterbeheerder de oorzaak van de slechte kwaliteit moeten achterhalen om gerichte maatregelen te kunnen formuleren.

Het is voor de waterbeheerder van belang om de maatregelen zo efficiënt en effectief mogelijk te kiezen. Dat kan alleen als hij de werkelijke oorzaak van het probleem goed heeft geanalyseerd. De opgedane ervaringen in de afgelopen jaren in een groot aantal projecten met complexe problemen kan bijdragen aan een verbeterde onderbouwing van de keuze voor een bepaald maatregelenpakket door de waterbeheerder.

Positie binnen de KRW-monitoring
Op welk moment in het waterbeheer is behoefte aan de diagnosehulpmiddelen die met deze Handreiking worden geboden?

De KRW beschrijft drie typen monitoring voor het volgen en bepalen van de ecologische en chemische toestand van waterlichamen:

  1. toestand- en trendmonitoring;
  2. operationele monitoring;
  3. monitoring voor Nader Onderzoek.

Monitoring voor Nader Onderzoek wordt ingezet op het moment dat operationele monitoring niet het gewenste resultaat geeft: de chemische en/of ecologische kwaliteit of verbetertrend van het water blijft onvoldoende, de oorzaak wordt niet duidelijk of eventueel gekozen maatregelen hebben nog onvoldoende effect. Ten slotte kan de beheerder monitoring voor Nader Onderzoek instellen om de omvang en het effect van een incidentele verontreiniging (calamiteit) vast te stellen, zodat met specifieke maatregelen ongewenste effecten op de toestand van het waterlichaam te voorkomen of te beperken zijn. De Handreiking Diagnostiek Waterkwaliteit ondersteunt de Monitoring voor Nader Onderzoek.

Aan de hand van een aantal keuzemogelijkheden geeft de Handreiking Diagnostiek de waterbeheerder inzicht in mogelijke oorzaken van de onvoldoende score op de biologische en/of chemische maatlatten. Achter elke mogelijke oorzaak die samenhangt met fysisch- chemische stuurvariabelen hangt een ‘diagnostisch instrumentarium’. Dit instrumentarium wordt gevormd door een aantal praktische laboratorium- en veldexperimenten waarmee oorzaak en gevolg aangetoond en onderbouwd kunnen worden. De inzet van een dergelijk diagnostisch instrumentarium helpt bij de keuze en voor bepaalde maatregelen, de prioritering ervan en vergroot effectiviteit en haalbaarheid.

Wat biedt de Handreiking?

Wat biedt de Handreiking niet?
Watersystemen kunnen complex zijn en uniek in opbouw en functioneren. De beschikbare kennis bij de waterbeheerder over systemen varieert. Maatwerk is daarom het devies als deze Handreiking tekort schiet. Deze Handreiking is dan ook:

Voor wie is deze website bedoeld?
De diagnosemethodiek richt zich op medewerkers van waterbeheerders of andere instellingen die zich bezighouden met beleid, onderzoek of uitvoering rond de kwaliteit van oppervlaktewatersystemen.